Bản tin BHXH tháng 2/2024

I. Hướng dẫn mới về hưởng Bảo hiểm thất nghiệp từ 15/02/2024

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

 1. Bổ sung hướng dẫn tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH, mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp đến ngày đó của tháng sau trừ 01 ngày. Tuy nhiên với trường hợp trường hợp tháng sau không có ngày tương ứng thì ngày kết thúc của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày cuối cùng của tháng đó.

Ví dụ: Ông Cao Văn D được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 05 tháng, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/05/2022. Như vậy, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông D được xác định như sau: Tháng hưởng thứ nhất là từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/01/2022; Tháng hưởng thứ hai là từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022; Tháng hưởng thứ ba là từ ngày 01/03/2022 đến hết ngày 31/03/2022; Tháng hưởng thứ tư là từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 30/04/2022; Tháng hưởng thứ năm là từ ngày 01/05/2022 đến hết ngày 31/05/2022.

 1. Thay đổi công thức tính thời gian bảo lưu BHTN

Theo Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH, thời gian đóng BHTN được bảo lưu được xác định theo công thức sau:

Tổng thời gian đóng BHTN được bảo lưu=Thời gian đóng BHTN được bảo lưu khi người lao động có tháng đóng chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có)+Thời gian đóng BHTN được bảo lưu khi người lao động bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có)+Thời gian đóng BHTN được bảo lưu khi người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có)+Thời gian đóng BHTN được bảo lưu khi người lao động không đến nhận tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp
(nếu có)
+Thời gian đóng BHTN được xác nhận bổ sung sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (đối với các trường hợp người lao động đã hưởng trợ cấp thất nghiệp có thời gian đóng BHTN dưới 36 tháng khi giải quyết thì căn cứ thực tế vào thời gian đã đóng, hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có)
 1. Thêm trường hợp được bảo lưu BHTN

Khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH đã bổ sung thêm một trường hợp được tính bảo lưu BHTN, đó là trường hợp người lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung thời gian đóng BHTN sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nếu người lao động có thời gian đóng BHTN từ 36 tháng trở lên làm căn cứ để giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung sẽ được bảo lưu để làm cơ sở tính hưởng BHTN khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
Nếu người lao động có thời gian đóng BHTN dưới 36 tháng làm căn cứ để giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận bổ sung được bảo lưu theo nguyên tắc sau: Số tháng đóng BHTN được xác nhận bổ sung để bảo lưu = Số tháng đóng BHTN đã xét hưởng trợ cấp thất nghiệp + Số tháng đóng BHTN xác nhận bổ sung – Số tháng đóng BHTN tương ứng với số tháng đã nhận tiền trợ cấp thất nghiệp – Số tháng đóng BHTN tương ứng số tháng bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 1. Hai trường hợp không được bảo lưu thời gian đóng BHTN

Theo khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH, người lao động cần lưu ý 02 trường hợp không được bảo lưu thời gian đóng BHTN chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau đây:

Một là, người lao động đóng BHTN trên 144 tháng thì chỉ được giải quyết hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp còn số tháng còn lại chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không được bảo lưu.
Hai là, số tháng lẻ chưa hưởng BHTN được bảo lưu tại quyết định hưởng sẽ không được bảo lưu khi người lao động thuộc một trong 3 trường hợp:
o Không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp;

o Bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

o Bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH nêu rõ, các trường hợp không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng BHTN được bảo lưu không bao gồm số tháng đóng BHTN chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đã được cơ quan bảo hiểm xã hội bảo lưu.

 1. Người lao được đề nghị hỗ trợ học nghề tại địa phương khác nơi hưởng trợ cấp

Theo Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH:

Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại một địa phương mà đề nghị và được hỗ trợ học nghề tại địa phương khác, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động được hỗ trợ học nghề gửi 1 bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp đã chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, sau đó đề nghị và được hỗ trợ học nghề tại địa phương khác nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đề nghị hỗ trợ học nghề gửi 1 bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi ban hành quyết định hưởng. Đồng thời, xác định và gửi 1 bản quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp.
Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2024.

II. Quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024

Theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại quy định nêu trên tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại quy định nêu trên tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, hiện nay mỗi năm độ tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tăng lên. Cụ thể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Theo đó, năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường đối với lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.

III. Người dân sẽ được cấp tài khoản an sinh xã hội trên VneID

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2023. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, Chính phủ cơ bản thống nhất với đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện của Tổ công tác. Chính phủ yêu cầu:

Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án cấp “tài khoản an sinh xã hội”. Qua đó mỗi người dân đều có tài khoản an sinh xã hội gắn với số định danh cá nhân trên VneID, được nhận chi trả an sinh xã hội theo yêu cầu.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:
o Một là, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trong năm 2024 và những năm tiếp theo, hoàn thành trong tháng 01 năm 2024.

o Hai là, tiển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 175/NQ-CP phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, tăng cường nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế, hợp tác quốc tế.

o Ba là, thúc đẩy cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng VneID, nhất là tố giác tội phạm, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng… và các dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, tiện ích cho đối tượng yếu thế.

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan, địa phương theo quy định để triển khai Đề án 06 trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tích cực phối hợp Bộ Công an triển khai giải pháp chấm điểm khả tín, đảm bảo hoạt động cho vay an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen.

IV. BHXH Việt Nam và Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc ký Thỏa thuận thực hiện Hiệp định BHXH

Chiều 23/01/2024 đã diễn ra Lễ ký kết trực tuyến Thỏa thuận thực hiện Hiệp định BHXH giữa BHXH Việt Nam và Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc (NPS). Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh và Phó Tổng Giám đốc điều hành phụ trách Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc Kim Jeong Hark đồng chủ trì Lễ ký kết. Tham dự Lễ ký kết có đại diện Bộ LĐ-TB&XH và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Theo Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh:

Việc ký kết Thỏa thuận hành chính là bước quan trọng nhằm đưa ra các quy định, giải pháp cụ thể, để cơ quan chức năng của hai nước triển khai thực hiện Hiệp định theo đúng các nguyên tắc, nội dung đã ký kết giữa hai Chính phủ;

Đảm bảo sự thuận lợi tối đa cho các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện, DN (Doanh nghiệp) và NLĐ (Người lao động) của cả hai bên.

Phó Tổng Giám đã gửi lời cảm ơn tới NPS thời gian qua đã phối hợp cùng BHXH Việt Nam hoàn thiện nội dung Thỏa thuận hành chính giữa hai bên. Đồng thời tin tưởng rằng, thông qua những nội dung hai bên ký kết ngày hôm nay, sẽ đảm bảo quyền lợi chính đáng về BHXH của NLĐ hai quốc gia, góp phần xây dựng chung nền an sinh xã hội công bằng và bền vững.

Tại Jeonju (Hàn Quốc), ông Kim Jeong Hark- Phó Tổng Giám đốc điều hành phụ trách NPS cũng gửi lời cảm ơn tới BHXH Việt Nam đã đồng hành cùng NPS trong việc thiết lập bộ khung Thỏa thuận thực hiện Hiệp định BHXH giữa hai nước. “Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của BHXH Việt Nam; đồng thời nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác trong việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung của Hiệp định và Thỏa thuận hành chính”

Theo nội dung Thỏa thuận:

Hai bên thống nhất lao động phái cử không tham gia BHXH của bên ký kết kia trong khoảng thời gian được ghi tại Chứng nhận đối tượng BHXH. Việc miễn trừ BHXH sẽ được chấp thuận khi người SDLĐ (Sử dụng lao động) hoặc NLĐ nộp một bản gốc Chứng nhận đối tượng BHXH được cấp bởi cơ quan thực hiện hai bên. Hai bên cũng thống nhất, nếu lao động phái cử về nước do được điều động hoặc kết thúc HĐLĐ (Hợp đồng lao động) và phái cử lần nữa, thì việc phái cử này được coi là phái cử mới và giai đoạn miễn trừ sẽ được tính lại.

Thống nhất trao đổi thông tin bằng các phương pháp nhanh nhất có thể trong trường hợp pháp luật tương ứng thay đổi tác động tới việc áp dụng Hiệp định, dữ liệu cần thiết được sửa đổi, bổ sung để cải thiện quy trình làm việc của cả hai cơ quan thực hiện, các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Hiệp định và Thỏa thuận hành chính…

Việc ký kết Thỏa thuận thực hiện Hiệp định và Thỏa thuận hành chính giữa BHXH Việt Nam và NPS sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lao động hai nước khi di chuyển đến làm việc trên lãnh thổ của mỗi bên, bảo vệ quyền lợi về BHXH cho NLĐ của hai nước. Bên cạnh việc quy định về tránh đóng song trùng BHXH, NLĐ hai nước cũng sẽ được tính cộng gộp thời gian tham gia BHXH ở cả Việt Nam và Hàn Quốc để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí.

V. Từ ngày 01/04/2024 triển khai kiểm thử Giấy chuyển tuyến BHYT và Giấy hẹn khám lại điện tử

Đây là một trong những nội dung chính của Quyết định 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.

Theo lộ trình từ ngày 01/04/2024, cơ quan BHXH và các bệnh viện trong cả nước sẽ bắt đầu triển khai kiểm thử việc gửi và nhận dữ liệu điện tử Giấy chuyển tuyến BHYT và Giấy hẹn khám lại, tiến tới triển khai chính thức trong toàn quốc từ ngày 01/07/2024.

Tại Quyết định này, Bộ Y tế chính thức bổ sung thêm hai bảng dữ liệu mới gồm: Bảng dữ liệu giấy chuyển tuyến BHYT và Bảng dữ liệu giấy hẹn khám lại theo quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo kế hoạch trong năm 2024, Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng với Cục C06-Bộ Công an, BHXH Việt Nam nghiên cứu, triển khai tích hợp 2 loại giấy tờ này trên các ứng dụng VneID, VssID.

VI. Bộ Y tế yêu cầu không để xảy ra khan hiếm, thiếu thuốc dịp Tết

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để bùng phát lan rộng ra cộng đồng; bảo đảm nhân lực, cơ số thuốc, máu, vật tư; không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh (KCB)… trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngày 21/01/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị y tế ngành xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác y tế, phân công trực 24/24h đối với lãnh đạo và nhân viên của đơn vị theo quy định. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực, theo dõi, giám sát diễn biến dịch và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Cụ thể:

 1. Theo dõi, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch

Về công tác phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế yêu cầu:

Sở Y tế tỉnh, thành phố cần tham mưu Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn; Huy động nguồn lực, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thế với công tác y tế. Tiếp tục theo dõi, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan, bùng phát lan rộng ra cộng đồng. Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện sớm, cách ly, xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan vào Việt Nam.

Các Sở Y tế Phân công cán bộ trực 24/24h trong thời gian nghỉ Tết; Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ, thực hiện nghiêm công tác báo cáo dịch bệnh theo đúng quy định; Xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”; Chuẩn bị đầy đủ hóa chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; Tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian nghỉ Tết.

Về công tác KCB, Bộ Y tế yêu cầu:

Các Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức thực hiện ứng trực 24/24 giờ. Bảo đảm đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, oxy y tế. Chuẩn bị phương án cấp cứu trong các sự kiện tập trung đông người; bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị, cấp cứu, nhất là cấp cứu tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm và điều trị người bệnh mắc các bệnh truyền nhiễm trong dịp Tết. Đồng thời, thăm hỏi, chúc Tết người bệnh điều trị nội trú, đặc biệt người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người thuộc diện chính sách.

Các cơ sở y tế tư nhân có kế hoạch phối hợp với cơ sở y tế công lập trên địa bàn tham gia triển khai công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán năm 2024; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia phối hợp hoạt động khi có yêu cầu.

 1. Bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết

Tại Chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu:

Cục An toàn thực phẩm (ATTP) tham mưu cho Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP Trung ương chỉ đạo địa phương, cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm ATTP trong thời gian trước, trong và sau Tết, tập trung vào các nhóm sản phẩm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có cửa khẩu, các thành phố lớn.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở ATTP TP HCM, Ban quản lý ATTP TP Đà Nẵng, Ban quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh tham mưu cho Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP địa phương triển khai Kế hoạch bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024. Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định, kiến thức về ATTP để nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong bảo đảm ATTP bằng nhiều hình thức, phương tiện truyền thông thích hợp. Huy động toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; Tăng cường kiểm tra, thanh tra liên ngành bảo đảm ATTP trong thời gian trước, trong và sau Tết, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, lễ hội có yếu tố nguy cơ cao; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; đồng thời biểu dương các tổ chức, cá nhân, các địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng.

Cục Y tế dự phòng thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong nước, quốc tế; Kịp thời báo cáo Bộ Y tế và cấp có thẩm quyền diễn biến dịch bệnh, tham mưu các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh; Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bệnh; đặc biệt đối với dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi; Theo dõi, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh ngay tại cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế để kịp thời xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan rộng, bùng phát kéo dài tại cộng đồng; Tăng cường các biện pháp truyền thông trong phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng cho trẻ em đúng độ tuổi; Củng cố, tổ chức tập huấn, diễn tập, sẵn sàng triển khai các đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch; xây dựng kế hoạch, dự trữ đủ thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị, phương tiện đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong phòng chống dịch; Chỉ đạo các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản phòng chống dịch trong dịp Tết; nâng cao năng lực đội phản ứng nhanh để kịp thời đáp ứng, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống dịch bệnh. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát các đơn vị y tế dự phòng trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng theo quy định.

Cục Quản lý KCB chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc tổ chức ứng trực 24/24 giờ; chủ động các phương án sẵn sàng nhân lực, thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm y tế bảo đảm khám, cấp cứu, nhất là cấp cứu tai nạn giao thông, pháo nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm và điều trị người bệnh mắc các bệnh truyền nhiễm trong dịp Tết…

 1. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc

Bộ Y tế yêu cầu:

Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế nâng cao năng lực thu dung, điều trị; Rà soát cơ sở vật chất, xây dựng và triển khai phương án bảo đảm đủ nhân lực, cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, oxy y tế; Chuẩn bị phương án cấp cứu trong các sự kiện tập trung đông người; Bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị, cấp cứu, nhất là cấp cứu tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm và điều trị người bệnh mắc các bệnh truyền nhiễm trong dịp Tết.

Cục Quản lý Dược chỉ đạo các Sở Y tế tỉnh, thành phố, bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế và các công ty xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất thuốc có kế hoạch đảm bảo cung ứng đủ thuốc, triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác KCB, nhất là các thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa Đông-Xuân như: Cúm A, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do vi rút rota, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa…

Các Sở Y tế tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến, xử lý nghiêm các trường hợp được phát hiện…

VII. Cẩn thận với chiêu lừa đảo bằng ứng dụng dịch vụ công giả mạo

Thời gian gần đây, liên tiếp có nhiều người dân bị các đối tượng giả mạo cán bộ công an, yêu cầu hỗ trợ cài đặt dịch vụ công giả mạo có chứa mã độc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an thành phố Hà Nội, từ đầu tháng 01/2024 đến nay đơn vị đã tiếp nhận trình báo của 6 bị hại với tổng số tiền bị chiến đoạt gần 20,6 tỷ đồng. Công an thành phố Hà Nôi cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là tạo ra những ứng dụng có giao diện giống với ứng dụng Cổng dịch vụ công. Đối tượng nhắm vào thường là người cao tuổi, ít am hiểu về công nghệ. Từ đó, các đối tượng tạo uy tín bằng cách giả mạo là cán bộ công an, cung cấp hỗ trợ các nạn nhân cài đặt dịch vụ công giả mạo.

Các dịch vụ hỗ trợ gồm: Căn cước công dân chưa được đồng bộ dữ liệu đất đai thành công, chưa cập nhật thông tin thẻ bảo hiểm y tế, cập nhật thông tin bằng lái xe chưa thành công… và hướng dẫn cập nhật qua mạng. Các đối tượng sẽ hướng dẫn người dân cài ứng dụng giả mạo hoặc truy cập đường link cài đặt giả mạo gần giống với Cổng dịch vụ công. Nhờ các ứng dụng đó, đối tượng sẽ truy cập được vào điện thoại người dùng chiếm quyền điều khiển và tiến hành chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Do đó, Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo:

Người dân nâng cao cảnh giác trước cuộc gọi, tin nhắn lạ có liên quan tới cán bộ của các cơ quan chức năng.

Người dân cũng lưu ý không làm việc, cung cấp thông tin cá nhan hay thực hiện các yêu cầu qua điện thoại

Cần xác minh với cơ quan chức năng có thẩm quyền về những nội dung, yêu cầu đó.

Không tự ý truy cập đường link hây ứng dụng cài đặt không rõ nguồn gốc.

Có những phương thức bảo vệ tài khoản sinh trắc học như vân tay, nhận diện khuôn mặt để đăng nhập ứng dụng ngân hàng và các ứng dụng khác.

VIII. Tặng thẻ BHYT cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại một số địa phương

Với tinh thần tương thân tương ái, nhiều địa phương trên cả nước đã vận động các cơ quan ban ngành, tập thể cá nhân tham gia ủng hộ tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) để giúp các em học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe khi không may rủi ro bị ốm đau, bệnh tật.

Tại Lào Cai, từ ngày 23/12/2023 đến ngày 25/12/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Lào Cai đã phát động “Chiến dịch 72 giờ chung tay ủng hộ thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

o Hiện nay, tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh trên địa bàn thành phố Lào Cai đạt 96,28%, trong số những em học sinh chưa có thẻ BHYT có 981 học sinh tại các trường vùng ven, vùng cao, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đặc biệt khó khăn không có điều kiện tham gia BHYT, không mua được thẻ BHYT cho con.

o Phòng GD&ĐT thành phố đã thành lập Tổ tình nguyện tham gia vận động chiến dịch và trực tiếp vận động các cơ quan ban ngành, các tập thể cá nhân tham gia ủng hộ tặng thẻ BHYT để giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe khi không may rủi ro bị ốm đau, bệnh tật. Kết thúc Chiến dịch 72 giờ, đã quyên góp được 198 triệu đồng tiền ủng hộ thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Tại Cần Thơ, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, BHXH quận Cái Răng (TP Cần Thơ) vừa phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp (DN) tổ chức Lễ trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

o Tại buổi lễ, đại diện 12 đơn vị, DN tài trợ đã trao tặng 69 sổ BHXH và 898 thẻ BHYT với tổng số tiền hỗ trợ trên 273 triệu đồng. Đại diện nhiều đơn vị cho biết, dù gặp nhiều khó khăn, song DN vẫn nỗ lực đảm bảo quyền lợi của NLĐ và đóng góp để chăm lo cho cộng đồng.

Tại tỉnh Vĩnh Long, BHXH huyện Long Hồ cũng vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trao tặng 120 thẻ BHYT (giá trị 12 tháng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
o Theo đó, 70 thẻ BHYT đã được trao cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Long An, Trường Tiểu học Phú Đức, Trường Tiểu học Lộc Hòa B… Ban vận động huyện Long Hồ cũng chuyển 50 thẻ BHYT còn lại cho Phòng GD&ĐT huyện để trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.

o Ông Ngô Minh Thắng – Phó Giám đốc quản lý điều hành BHXH huyện Long Hồ cho biết, tổng số tiền vận động mua 120 thẻ BHYT là 81.648.000 đồng, do các đơn vị, DN hỗ trợ, đặc biệt là từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Từ thiện VNS. Đồng thời, mong muốn các cơ quan, ban ngành và các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm đóng góp để lan tỏa lưới an sinh trên địa bàn tỉnh.

IX. Tập trung đổi mới cơ chế tài chính y tế, tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2024, được Bộ Y tế tổ chức sáng 09/01/2024, tại Hà Nội. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến yêu cầu Bộ Y tế tập trung triển khai các biện pháp đổi mới cơ chế tài chính y tế; thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp y tế công lập; nghiên cứu, đề xuất chính sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ y tế trong tổng thể cải cách tiền lương… phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

 1. Ngành Y tế hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế – xã hội được giao

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trong năm 2023:

Ngành Y tế đã hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu được Quốc hội giao, trong đó vượt chỉ tiêu về số lượng bác sỹ/vạn dân (12,5 bác sỹ/vạn dân); đạt chỉ tiêu về số giường bệnh/vạn dân (32 giường bệnh/vạn dân); đạt chỉ tiêu về tỷ lệ dân số tham gia bào hiểm y tế (BHYT, 93,2%). Ngoài ra, ngành Y cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể ngành, lĩnh vực năm 2023 được Chính phủ giao (8/9 chỉ tiêu). Trong công tác xây dựng thể chế, Bộ Y tế tiếp tục chú trọng và tập trung hoàn thiện nhằm tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở y tế và địa phương…

Tuy nhiên, còn có những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan mà ngành Y tế đang gặp phải cần được khắc phục, nhất là trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng cao và đa dạng; mô hình bệnh tật kép, già hóa dân số nhanh, biến đổi khí hậu. Mặc dù hệ thống văn bản pháp luật đã được tích cực xây dựng, từng bước hoàn thiện nhưng còn chưa đầy đủ. Tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế vẫn còn diễn ra cục bộ tại một số địa phương, cơ sở y tế. Nhân lực và năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ…

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái bày tỏ ấn tượng về những kết quả của ngành Y tế, trong những năm qua. Nổi bật là y tế Việt Nam luôn có những biện pháp hữu hiệu để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Tuy nhiên ngành y tế cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như:

Cạnh tranh chiến lược, xung đột trên thế giới diễn biến phức tạp làm các chuỗi cung ứng nói chung bị đứt gãy, trong đó có thuốc, vật tư, thiết bị y tế.

Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm… làm cơ cấu dịch bệnh có nhiều thay đổi; gánh nặng của bệnh không lây nhiễm tăng, trong khi bệnh truyền nhiễm vẫn còn nguy cơ cao; công tác ứng phó của ngành Y ngày càng khó khăn, vất vả…

 1. Tập trung giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, cả nước phải tăng tốc và bứt phá, theo đó ngành y tế cần bám sát và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phương châm hành động của Chính phủ là: “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách y tế. Trong đó, toàn ngành tập trung xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); hoàn thiện trình Quốc hội sửa đổi Luật Dược, Luật Bảo hiểm y tế; Đổi mới cơ chế tài chính y tế, thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; hoàn thành xây dựng cơ chế tổ chức cung ứng, dự trữ, mua sắm đặc thù đối với các loại thuốc hiếm, thuốc điều trị bệnh hiếm.

Thứ hai, tiếp tục tập trung giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế; đáp ứng đầy đủ, kịp thời vaccine, đảm bảo duy trì tỷ lệ tiêm đầy đủ vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng đạt trên 90%.

Thứ ba, tập trung kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh; tăng cường khả năng phân tích, dự báo và chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó hiệu quả các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Thứ tư, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến. Đẩy mạnh triển khai đề án bệnh viện vệ tinh, bác sĩ gia đình, khám chữa bệnh từ xa, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật. Nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân; Mở rộng độ bao phủ BHYT tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; nghiên cứu điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân và trình độ, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số.

Thứ năm, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; khẩn trương hoàn thành và triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó:

o Bộ trưởng Bộ Y tế cần tập trung rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành Y tế theo đúng chỉ đạo của Chính phủ;

o Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới.

Thứ sáu, tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng. Quyết liệt triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 99/2023/QH15 của Quốc hội và Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư trung ương Đảng để nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở.

X. Hướng dẫn cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2024

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 76/2023/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, theo đó có hướng dẫn thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2024.

Thông tư nêu rõ, từ ngày 01/07/2024, thực hiện cải cách đồng bộ chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Các bộ, cơ quan trung ương thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo quy định; đồng thời khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc phải xác định số tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm năm 2024 so với dự toán năm 2023 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dành cho cải cách tiền lương.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc, ngân sách cấp dưới phải xác định số tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2024 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo quy định để thực hiện cải cách tiền lương năm 2024. Số tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2024 của các địa phương đảm bảo không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao.

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2024 của các địa phương bao gồm:

o 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2023 thực hiện so với dự toán (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới…) được Thủ tướng Chính phủ giao;

o 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới…) dự toán năm 2024 so với dự toán năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao;

o 50% kinh phí ngân sách địa phương dành ra từ việc tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập;

o Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 còn dư chuyển sang;

o 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2024 đã được cấp có thẩm quyền giao;

o Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2024. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%.

o Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các cơ quan được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Đơn vị được quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương.

Ngân sách trung ương hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương sau khi đã cân đối nguồn mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định.

XI. Chính sách BHYT đã thực sự đi vào cuộc sống của mỗi người dân

Chính sách BHYT ra đời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Với trên 93% dân số có thẻ BHYT, có thể khẳng định rằng: Chính sách BHYT đã thực sự đi vào cuộc sống, đây là thành quả của toàn ngành BHXH Việt Nam, toàn xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người tham gia chính sách BHYT.

 1. Điểm tựa vững chắc cho người tham gia

Thành công của việc thực hiện chính sách BHYT trong thời gian qua đã khẳng định vai trò của chính sách này trong đời sống xã hội và cuộc sống của Nhân dân…. Cùng với sự phát triển và ngày càng hoàn thiện của chính sách BHYT, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng dần qua các năm.

Đến nay, độ bao phủ BHYT đã đạt khoảng 93,35% dân số, tương ứng hơn 93,3 triệu người tham gia, từng bước hiện thực hóa mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Song hành với đó, việc đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT đã đạt được nhiều kết quả tiến bộ. Hằng năm, có hơn 100 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT được đảm bảo quyền lợi. Quỹ BHYT đã góp phần thay thế hiệu quả cơ chế tài chính về y tế, chính sách BHYT đã bảo đảm nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.
Năm 2023, cả nước có hơn 174,8 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT, tăng trên 23,4 triệu lượt khám chữa bệnh so với năm 2022; số chi khám chữa bệnh BHYT khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng. Việc người dân tham gia BHYT được xem là một hình thức tiết kiệm “đóng góp khi lành để dành khi ốm”, nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật, kể cả những bệnh hiểm nghèo, chi phí lớn. Tham gia BHYT, mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản mà không phụ thuộc vào khả năng chi trả của mình.

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, mỗi năm Quỹ BHYT chi trả từ 100.000 đến 105.000 tỷ đồng cho việc khám chữa bệnh BHYT, trong đó rất nhiều trường hợp người bệnh được chi trả lên tới nhiều tỷ đồng/năm. Ngoài việc chi trả chi phí khám chữa bệnh thông thường, Quỹ BHYT còn chi trả cho nhiều người mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh mạn tính như: Hemophilia (bệnh rối loạn đông máu di truyền), ung thư, tim mạch, suy thận… Vì vậy, từ nhiều năm nay, thẻ BHYT đã được phần lớn người dân coi như “phao cứu sinh”, là “thẻ hộ mệnh” không thể thiếu của mỗi người.

 1. Người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại, thuốc mới

Những năm qua, quyền lợi hưởng BHYT của người tham gia ngày càng được mở rộng ở cả phạm vi và mức hưởng BHYT. Chất lượng khám chữa bệnh BHYT cũng ngày càng cải thiện, người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại, thuốc mới, hiệu quả cao, giúp nhiều người vượt qua ốm đau bệnh tật. Theo đó,

Danh mục thuốc được Quỹ BHYT thanh toán đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người có thẻ BHYT với hơn 1.000 hoạt chất hóa dược, sinh phẩm và trên hàng trăm thuốc đông y, thuốc từ dược liệu. Trong đó, có nhiều thuốc điều trị ung thư, thuốc điều trị bệnh hiếm, thuốc điều trị bệnh máu không đông, thuốc tim mạch đa dạng… người bệnh được chỉ định sử dụng dài ngày, có thuốc dùng suốt đời cho quá trình điều trị bệnh. Mặc dù các thuốc điều trị cho các bệnh hiểm nghèo đều là các thuốc đắt tiền, có giá lên đến hàng chục triệu đồng cho một liều sử dụng nhưng vẫn được Quỹ BHYT thanh toán. Danh mục thuốc BHYT hiện nay đã cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị đối với các bệnh hiểm nghèo.

Ngoài các chi phí về thuốc, người tham gia BHYT còn được Quỹ BHYT chi trả các chi phí dịch vụ kỹ thuật (với trên 10.000 dịch vụ), vật tư y tế. Trong đó có các phẫu thuật, thủ thuật cao, chi phí lớn như: phẫu thuật bằng robot, phẫu thuật thay khớp, thay đĩa đệm cột sống, đặt máy tạo nhịp tim… Đáng chú ý, một số loại vật tư y tế được quỹ BHYT thanh toán có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Riêng đối với chi phí ngày giường điều trị nội trú, Quỹ BHYT sẽ thanh toán căn cứ vào hạng bệnh viện và loại giường điều trị đã sử dụng. Mức chi phí bình quân ngày giường điều trị Quỹ BHYT đang thanh toán trung bình một đợt điều trị khoảng 6 ngày, với số tiền giường trung bình một đợt điều trị nội trú khoảng 1,2-1,5 triệu/lượt.

Đối với các trường hợp phải chăm sóc đặc biệt sẽ được Quỹ BHYT thanh toán lên tới hàng chục triệu đồng/một đợt điều trị, thậm chí có trường hợp số tiền giường được thanh toán lên đến hằng trăm triệu đồng.

 1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Khám chữa bệnh BHYT

Nhằm triển khai hiệu quả công tác KCB BHYT bằng Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, thời gian qua, BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Đến nay, toàn quốc toàn quốc đã có:

100% cơ sở KCB BHYT (tương ứng với 12.851 cơ sở) triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip (đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân/CCCD), với trên 55 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân/CCCD thành công phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.
Toàn ngành cũng đã kết nối với hơn 13 nghìn cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc để tiếp nhận dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT;

Gần 1 triệu doanh nghiệp giao dịch điện tử với cơ quan BHXH thông qua cổng thông tin điện tử.
Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi KCB BHYT, đồng thời giúp quản lý tốt quỹ BHYT, BHXH Việt Nam đã đề xuất với Chính phủ cho triển khai, đồng thời tích cực phối hợp với Bộ Công an triển khai công nghệ xác thực sinh trắc trong KCB BHYT.

Hiện công tác thí điểm cho người tham gia BHYT làm thủ tục KCB BHYT bằng công nghệ quét dấu vân tay, xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chíp đang được triển khai tại một số cơ sở KCB BHYT trên cả nước. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng không ngừng hoàn thiện và bổ sung các tính năng hữu ích trên ứng dụng VssID – BHXH số.

Có thể thấy, hiện nay, tất cả các thủ tục hành chính của Ngành BHXH Việt Nam đều được thực hiện trên không gian số. Điều này tạo sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các cá nhân, tổ chức khi tham gia, thụ hưởng sách BHYT. Việc thực hiện trên không gian số cũng giúp cho doanh nghiệp, người lao động dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, kiểm tra đối chiếu dữ liệu thu, cấp thẻ BHYT và giải quyết chế độ chính sách, nâng cao tính minh bạch của thông tin. Những lợi ích đó cho thấy công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam đang có hướng đi đúng, đem lại những kết quả tích cực, góp phần phục vụ người thụ hưởng, đảm bảo an sinh xã hội ngày càng tốt hơn.

 1. BHYT giảm gánh nặng cho bệnh nhân nghèo

Chính sách BHYT thể hiện ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Lợi ích của việc tham gia BHYT:

Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí;

Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí khi tham gia tùy theo đối tượng (với các đối tượng thuộc hộ nghèo; hộ cận nghèo; tham gia theo hộ gia đình; người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên…)

Được lựa chọn cơ sở KCB gần địa chỉ nơi đang sinh sống để đăng ký KCB ban đầu và có thể thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu. Khi KCB đúng quy định được quỹ BHYT chi trả từ 80 – 100% chi phí KCB tùy từng đối tượng.

Đồng thời, giúp người tham gia BHYT giảm gánh nặng về chi phí KCB khi không may ốm đau, tai nạn, đặc biệt đối với những trường hợp bệnh nặng, bệnh mãn tính điều trị kéo dài…

Mặc dù có nhiều nỗ lực, tuy nhiên, công tác phát triển người tham gia BHYT vẫn còn một số khó khăn như tỷ lệ tham gia BHYT chưa bền vững, vẫn còn một số người dân chưa chủ động tham gia do điều kiện kinh tế còn khó khăn, chưa ý thức được hết tầm quan trọng của việc tham gia BHYT. Để khắc phục những khó khăn và đảm bảo tính bền vững của tỷ lệ bao phủ cần có những giải pháp đồng bộ và tích cực. Điều đó không chỉ là nhiệm vụ riêng của Ngành BHXH Việt Nam mà còn là trách nhiệm của cộng đồng, để BHYT thực sự là tấm thẻ vàng bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình.

Bạn đang cần tư vấn thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp , tham khảo dịch vụ của NKS nhé

NKS - Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Tri Thức Mới

20 năm tư vấn và cung cấp giải pháp xây dựng thương hiệu toàn diện trên Internet

222 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: system@nks.vn

Website: https://nks.com.vn

Hotline: 0932030958

Menu